Ohio State Navbar

Post Doctorates

Leshchenko,Vyacheslav (Slava)
Post Doctorate
4128 PRB
614-292-6855
leshchenko.1@osu.edu
Camacho-Garibay, Abraham
Post Doctorate
PRB 4188
614-247-4498
camachogaribay.1@osu.edu
Li, Sha (Lisa)
Post Doctorate
PRB 4120
614-688-5817
li.8187@osu.edu
McCracken, Greg
Post Doctorate
PRB 4116
614-292-0428
mccracken.96@osu.edu
Scarborough, Tim, Dr.
Post Doctorate
PRB 4188
614-292-7557
scarborough.39@osu.edu
Tang, Yaguo
Post Doctorate
PRB 4116
614-292-0428
tang.1409@osu.edu