Ohio State Navbar

Staff

Leshchenko,Vyacheslav (Slava)
Staff

NeXUS laser scientist

4128 PRB
614-292-6855
leshchenko.1@osu.edu
Middleton, Jessica
Staff

Adminstrative Assistant

PRB 4112
(614) 292-2670
middleton.85@osu.edu
Scarborough, Tim, Dr.
Staff

NEXUS facility manager

PRB 4188
614-292-7557
scarborough.39@osu.edu